Информация - ЕКОСТРОЙ АД

 

 

 

"ЕКОСТРОЙ"  АД

 

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2000 през 2003 година. Това означава, че “Екострой” АД гарантира спазването на техническите стандарти на услугите и продуктите си посредством ежедневно планиране, документиране и контрол на всички процеси във фирмата. Качеството на крайния продукт е наша основна цел. Доказателство за това са присъдените ни “Златен приз за най-добра строителна практика за 2002 г.” от Българската строителна камара, за 2003 г. и 2004 г. сме носители на сребърните призове за най-добра строителна практика.

“ЕКОСТРОЙ” АД разполага с добра материално-техническа база: асфалтова база, бетонов възел, цех за производство на бетонови изделия, железарски и дърводелски цех, авторемонтна работилница.

 

 

     А С Ф А Л Т О В А   Б А З А  ►    

 

 

     Б Е Т О Н О В   В Ъ З Е Л  ►   

 

 

 

    Ц Е Х   З А   Б Е Т О Н О В И   И З Д Е Л И Я   ►

 

 

    С Т Р О И Т Е Л Н А   М Е Х А Н И З А Ц И Я ►  

 

 

Седалище и адрес на управление:

9300 Добрич
ул. “Стоил войвода” 30

Тел. (058) 622 333 - прокурист
(058) 602 261 - административна служба
0885 853 602


Факс (058) 605261

E-mail: office@ecostroy.bg

web: www.ecostroy.bg

 

 

 

 

Галерия на ЕКОСТРОЙ АД

ЕКОСТРОЙ АД - Карта